ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

 

 

 

Μηχανολογία είναι ο επιστημονικός και επαγγελματικός κλάδος που έχει αντικείμενο την εφαρμογή των αρχών της φυσικής για τον σχεδιασμό και κατασκευή συστημάτων κίνησης και συστημάτων παραγωγής και μεταφοράς ισχύος. Επιπρόσθετα, ο σχεδιασμός συστημάτων που δεν περιλαμβάνουν κίνηση και μεταφορά ισχύος αποτελεί αντικείμενο της μηχανολογίας όταν τα συστήματα αυτά υπόκεινται σε υψηλή πίεση ή/και υψηλή θερμοκρασία.
Στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης περιλαμβάνονται  το μηχανολογικό σχέδιο, συστήματα κατεργασιών, μηχανική παραμορφωσίμων σωμάτων, κινηματική, δυναμικά συστήματα, ψηφιακό έλεγχο, θερμοδυναμική, μηχανική των ρευστών, μεταφορά θερμότητας, επιστήμη των υλικών, μετρητικά συστήματα, μοντελοποίηση και υπολογισμό συστημάτων με Η/Υ κ.α. εμβαθύνουν στη μεθοδολογία της επιστήμης του μηχανολόγου μηχανικού για την ανάπτυξη, σχεδιασμό, υπολογισμό, κατασκευή, υλοποίηση, λειτουργία μηχανολογικών συστημάτων.  Ως επαγγελματίες μηχανικοί εφαρμόζουν τις παραπάνω γνώσεις καθώς και τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές, κώδικες, κανονισμούς, όπως επίσης και την τεχνογνωσία των επιχειρήσεων του κλάδου, στον σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή και ανάλυση καθώς και στη λειτουργία και συντήρηση μονάδων παραγωγής, βιομηχανικού εξοπλισμού, συστημάτων ψύξης και θέρμανσης (ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση μηχανικών εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων φυσικού αερίου), και την μηχανική αυτοκινήτων.

Το Κέντρο έχει εξασφαλίσει την συνεργασία των επαγγελματικών φορέων όλων των επιμέρους κλάδων της μηχανολογίας και έχει την δυνατότητα να προσφέρει θέσεις Πρακτικής Εξάσκησης σε πλειάδα επιχειρήσεων του Κλάδου.

Το Κέντρο προετοιμάζει υποψήφιους του κλάδου για τις εξετάσεις στα πλαίσια της Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων που αποκτήθηκαν μέσω άτυπης εκπαίδευσης.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *